جملات احساسی و سنگین

این وبلاگ رو تقدیم تمامی دوستانم می کنم که خیلی دوستشون دارم.(به ویژه کسانی که باعث آرامش من میشن)

آرمش 2

آرامش

////////////////////////////////////////

زندگی !
کلاهت را بـه هوا بیانداز . . .
که من دگر جان بازی کردن ندارم !
تو بردی . . .


هر روز تکراریست ! صبح هم ماجرای ساده ایست !
گنجشکها بی خودی شلوغش می کنند . . .


روزگار لعنتی !
هر سازی زدی رقصیدم ، بی انصاف یکبار هم تو به ساز من برقص !
ببین دلم چه شوری می زند . . .


حق با کشیش ها بود گالیله !
زمین آنقدرها هم گرد نیست !
هر کس میرود دیگر باز نمیگردد . . .


میدونی بزرگترین درد دنیا چیه ؟
اینه که تنها پناهت ، پناهگاه دیگری باشد . . .


یه وقتایی هست که هی بیدار میمونی با خودت میگی :
الانه که زنگ بزنه
الانه که اس ام اس بده
الانه که . . .
و همین روال ادامه پیدا میکنه تا زمانیکه باورت میشه واقعا رفته . . .


به دنبال ویلچرى هستم براى روزگار ! ظاهرا پایى براى راه آمــدن بامن ندارد . . .


همه را باور کردن ، خطرناک است !
اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است . . .
( آبراهام لینکلن )


“ اسیر ” گذر زمان نباش . . .
“ اثر ” گذار باش . . .


هرگز منتظر فردای خیالی نباش ؛ سهمت را از شادیهای زندگی همین امروز بگیر !


مدارا ، بالاترین درجه قدرت و میل به انتقام ، اولین نشانه ضعف است . . .


همیشه سعی کن واسه دل خودت زندگی کنی نه واسه چشمای دیگران . . . !
از آدمها در حد توانشون بخواین نه در حد نیازتون !
بذارین آدمها اونی که هستن بمونن . . .


حرفهای زیادی . . .نیستم …
من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرفهایم را دزدید . . .
از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی !“ من ” به “ تو ” بستگی دارم . . .
حال من را از خودت بپرس ! 


به آبنده بگویید نیاید ، حال من آینده ای که در گذشته انتظار داشتم نیست . . .
یک جای کار می لنگد !

+ نوشته شده در یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 14:49 توسط عابد خلیلی |


آرامش 3


     گـاهــــــــی بــه خـــــــــــــاطـرش مــــــــــانـدن را تـحـمـــــــل کــــن رفتن از دست "همـــه" برمیاید


دخـلـم با خـــرجـم نميـــخــواند ،
کـــم آورده ام ،
صـــبري کـــه داده بـــودي تــمــام شـــد ،
ولـــي دردم همـــچـــنان باقيــــــست !!!
بدهکـــــــــار قلــــــبم شـــده ام ،
ميــــــدانم شـــرمنــــــده ام نميــــــکنـــي؛
باز هــــــم صـــبـــــــر ميــــــخـــواهــــــم ...


خـــدايــــا . .
ايــــن خـر شـيــــطــون رو بــــزن چــــلاق کــن !..
تـا مـن ديــگــه ســوارش نــشـم !!ســــخـــت اســـت وقتـــي از شـــدت بـــغـــض
گـــلـــو درد بگـــيري
و هـــمـــه بگـــويـــند
لبـــاس گـــرم بـــپـــوش !!!چـــه ديـــر فهـــميــــدم
بغــــلـــم کـــه ميـــکـــردي
چـــشـــمـــانـــتو کــه مي بســـتي
به فـــكــــر عشـــقـــت بـــوديحکـــايت تلـــخيـــست ...
مانــــــده ام بــــــراي تــــــــــــو
رفتـــــــــه اي بــــــراي ديـــگـــــــــريبـــه مــن کـــه رســـــيدي ؛
چــقدر سـَــرت شــــلوغ شــد
ميـــدونســـتم پــاقــدمـــم خــوبـه
امــــا نــــه ديــــگه ايـــن قـــــددلــــم تنـــگ ميـــشـــود گـــاهـــي...
کــمــي بــرگــرد ..
بــــــي انـــصــاف ...!


از "نبـــــــــودنــــــت" دلـــگـــير نيـــســـتم...
از اينـــکـــه روزگــــــاري "بــــــودي"، دلگـــيــــرمدلــــــم ميـــخـــواد کــــــولـــمـــو بـــبــــندم، مستـــقيم برم گـــردنـــه حـــيران
بعـــد بشـــينم يـــه گوشـــه، کولـــمو بـــزارم بغـــلم، بگـــم ســـلــام آقـــاي گـــردنه،
شـــما حيـــرانيـــد؟
بگـــه : بـــلـــي
بگــــــم منـــم هـــميــــــنطور،
خـــوشـــبخـــتم ...!!!

دوســــــت دارم با يكـــي بشـــينم صحــــــبت كـــنم
بـــعـــدش نـــگـــم :
كـــاش بـــهـــش نمـــيگفتـــم.بــــــراي دوبــــاره آمـــدنـــش دعـــا نکـــن ،
شـــايـــد وقتـــي آمـــد ؛
هـــمـــانـــي نبـــاشـــد کـــه رفـــته بـــود ....!!مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم....
حــــــق نـــــــــداري خــــــروار خــــــروار بـــــــــري...يــــــه آدمــــــايي هــــــم هســـتنـــد ...
کــــــه هيــــــچ وقــــــت تـــرکـــت نمـــيکنـــن !
ولــــــي بـــلـــدن کــــــاري کـــنـــن
تــــــا خــــــودت يـــواش يـــواش تــــــرکشــــــون کـــنـــي ...

فــــکر کـــنـــم
بـــه بــــــوي عـــطـــر تـــو حســـاســـيــت دارم
هـــمـــين کـــه در ذهـــنــــم مـــي پـــيچــــد
از چــِــشـــم
اشـــک مــــــي آيــــــد....وقتــــــي "يــــــک" مــــــــرد مـــيتــــــونه خـــوشـــحـــالـــت کـــنه..
چـــــه احتـــيـــاجـــي بـــه "دوميــــــــش" هـــســـــت ..!خـــيلي از آدم هـــايـــي که دوســـت دارن با شـــما باشنــــــد ؛
از روي عـــلاقـــه به شـــمـــا نيـــســـت ،
صـــرفاً به خـــاطـــر اين که چشـــم ندارند شـــما را با کـــسِ ديگـــري ببـــينـــند !
آن زمـــانـــي که مطـــمــــــئن شــــــدند تـــنـــها هســـتيـــد
تنــــــهـــا يـــتان مي گـــذارنــــــد ... !!.گيــــــريم پشــــــت صحـــنه کــــــات نمـــي دهــــــند
تـــا کــــــي خـــود را
در آيـــنـــه
گـــريـــم ميکــــــني ؟مــــرد اونــــه که قلبتــــو شـــــارژ کنــــه نه سيــــم کارتتـــــو !!!
بفهــــــــــم !گــــــاهـــي شـــايـــد لازم بـــاشــــــد از يـــــــــاد بــــــبـــريم...
نگــــــاه آن هـــايي که با نبــــــودنشــــــان، بــــــودنـــمـــان را بـــه بـــازي گرفتـــند!!!اســــــم مــــــــرا هـــم ثـــبـــت کـــنيـــد
در گينــــــــــــــــس..
مـــي تــــــوانـــم در آغـــــــــــوش "او"
جـــــــــان بــــــدهــــــم آســـــــــان...فـــقــــــط دوري نـــيســـت کـــه آدم رو ميـــســـوزونــــــه ....
بــــــودن و مــــــال تــــــو نـــبـــودن ؛
دردش بـــيــــــشـــتره ... !!!

لـــيـــــــــلي ........
به قـــصـــه ي خـــود بـــازگــــــرد....!!!
اينـــجـــا مـــجنــــــون بـــا هـــمـــه ي لــــــيلـــي هـــــــــا"محـــــــــــــــرم"اســـت....
بــــــه جـــز لـــيلـــي خـــــــــودشبــه ريسه مي کشــــم ..
اشکــــهايــم را
امشب چـــقـــدر،
کـــوچـــه دلــــم چراغــــــاني ســـت...ايــــــن روزهــــــا اگــــــه کــــسي گفــــت:
من عـــاشـــقـــتــــم”…
بـــپــــرس: تــــا ســــاعــــــت چنـــــد....؟كـــــــآش دنيــــــآ برعـــكــــــس بـــود
بـــه جــــــاي اينکـــه آدمـــــا عـــاشق بشونــــد
عــــاشقــــا آدم مـــيشدنــــداستــــــادم تـــو بـــودي
کـــه دو واحـــد "عـــشق" را نـــتوانســـتم پـــاس کـــنم..
استــــــادم تنـــهايـــي شـــد
تـــمـــام واحـــدهـــاي "درد" را پــــــاس شــــــدم...!!!ســــــلامتــــــي اونــــــايي که خيــــــلي تنـــهــــــان
نـــه که نمـــيتـــونـــن با کـــســـي باشـــن
فـــقـــط دلـــشـــون نمـــيخـــواد بــــــا هر کـــســـي باشــــــن.....!در دستــــــرس بودنــــــت ديــــــگر بــــــرايم ارزش نــــــدارد ….
اکــــــنون نــــــه مـــشـــتـــرک هســـــــــتي ؛
نــــــه مــــــورد نظــــــر … !!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 2:10 توسط عابد خلیلی |