بعضی روزهـــــــ ـا که به حد مرگــــــــــ


غمگینی یا حالتــــــــ خیلی بده،


وقتی از تو می پرسند چرا؟


دیدید حال آدم بـــــ ــدترمیشه؟


چون نمیتونی توضیح بدی که چـــــ ـرا؟


چــــــ ــون هیچ دلیل محکمه پسندی


برای این حد از بـــــ ــد بودن نداری...